İDARE VE VERGİ HUKUKU

Amacı kamu yararını sağlamak olan İdare Hukuku, fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının belirlendiği yasa kapsamında hukuka uyumluluk ve aykırılıklar tespit edilir. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

Vergi Hukuku mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idareler gerekse mahkemeler nezdinde takibi, uzlaşma komisyonu görüşmelerine katılma ile komisyon nezdinde gerekli işlemlerin ifası, özellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tanzim edilmiş ödeme emirlerinin iptallerine yönelik yasal işlemlerin takibi büromuzun başlıca faaliyet alanlarındandır.

Heka Hukuk ve Danışmanlık tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Tam Yargı Davaları (tazminat talebi içeren davalar)
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi Davaları
 • Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar
 • İdari İşlemin İptali davaları
 • İdari Para Cezalarının İptali Davaları
 • İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları
 • İdari Dilekçelerin Düzenlenmesi Ve Hazırlanması
 • İdari İşlemlerde Gerekli Evrakların Düzenlenmesi Ve Denetlenmesi
 • Kamu İhale Şartnamelerinin Hazırlanması Ve Denetlenmesi
 • İdari Sözleşmelerin Hazırlanması, Yorumlanması Ve Denetlenmesi
 • Şirketlerin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Denetlenmesi, Aksaklıkların Düzeltilmesi
 • Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Uzlaşma Yoluyla Çözümü
 • Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Amacı kamu yararını sağlamak olan İdare Hukuku, fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının belirlendiği yasa kapsamında hukuka uyumluluk ve aykırılıklar tespit edilir. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

Vergi Hukuku mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idareler gerekse mahkemeler nezdinde takibi, uzlaşma komisyonu görüşmelerine katılma ile komisyon nezdinde gerekli işlemlerin ifası, özellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tanzim edilmiş ödeme emirlerinin iptallerine yönelik yasal işlemlerin takibi büromuzun başlıca faaliyet alanlarındandır.

Heka Hukuk ve Danışmanlık tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Tam Yargı Davaları (tazminat talebi içeren davalar)
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi Davaları
 • Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar
 • İdari İşlemin İptali davaları
 • İdari Para Cezalarının İptali Davaları
 • İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları
 • İdari Dilekçelerin Düzenlenmesi Ve Hazırlanması
 • İdari İşlemlerde Gerekli Evrakların Düzenlenmesi Ve Denetlenmesi
 • Kamu İhale Şartnamelerinin Hazırlanması Ve Denetlenmesi
 • İdari Sözleşmelerin Hazırlanması, Yorumlanması Ve Denetlenmesi
 • Şirketlerin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Denetlenmesi, Aksaklıkların Düzeltilmesi
 • Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Uzlaşma Yoluyla Çözümü
 • Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü